Sửa lỗi gõ tiếng Việt trên Chrome Ubuntu 14

Lôi này hay gặp khi sử dụng iBus để gõ TV, cách khắc ất đơn giản chỉ cần export thêm vào cuối ~/.profile

export GTK_IM_MODULE=xim export QT4_IM_MODULE=xim export QT_IM_MODULE=xim export [email protected]=ibus ibus-daemon -drx

Logout ra vào lại sẽ OK.

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.