Cài đặt MySQL 5.6 từ yum

Từ trước đến nay mình vẫn thích việc build MySQL từ source code thay vì cài từ Yum, nhưng trong một số trường hợp cần thiết (yêu cầu về thời gian và công sức) việc cài từ source code sẽ là một "trở ngại". Vì vậy, việc cài từ yum rất hữu ích. MySQL ra version 5.6 có rất nhiều thứ được update, đặc biệt InnoDB đã hỗ trợ Fulltext. Hồm nay, mình sẽ hướng dẫn cách cài MySQL từ yum để vọc.
- Bước 1: Vào http://dev.mysql.com/downloads/repo/, tải repo mysql về

- Bước 2: Cài đặt repo vừa tải
sudo yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm

- Bước 3: Gỡ bỏ các version mysql đã cài từ trước (nếu có)
yum -y remove mysql*
sudo yum -y remove mysql*

- Bước 4: Cài đặt MySQL
sudo yum install mysql-community-server
- Bước 5: Sau khi cài đặt xong, start MySQL lên và sử dụng bình thường.
sudo service mysqld start
Cấu hình MySQL start tự động sau khi reboot
sudo chkconfig mysqld on
chkconfig --list mysqld
--End--

Comments