Cài đặt memcached

1. Giới thiệu
Memcache có cấu trúc tương tự một từ điển gồm key và value, key là khóa còn value chính là đối dữ liệu đối tượng lưu trữ.

2. Cài đặt
- Cần cài đặt thư viện libevent cho việc cài đặt memcached:
yum install libevent -y

- Download memcached source từ http://memcached.org/ . Tại thời điểm hiện tại v.1.4.15 là phiên bản mới nhất của memcached.
wget http://memcached.googlecode.com/files/memcached-1.4.15.tar.gz

- Giải nén và build
tar -xvf memcached-1.4.15.tar.gz
cd memcached-1.4.15/
./configure
make
make install

Mặc định sau khi build xong memcached sẽ được cài vào thư mục /usr/local/bin , /usr/local/include.

3. Vận hành
Memcached chạy mặc định tại cổng 11211, bạn cũng có thể chạy tại cổng khác khi bắt đầu chạy memcached. Ở đây, tôi sẽ cho khởi động memcached tại port 11200 với user nobody, cấp 64MB RAM, chạy với chế độ daemon và xuất log ra file /var/log/memcached.log
memcached -l 0.0.0.0 -p 11211 -m 64M -d -u nobody -vv > /var/log/memcached.log 2>&1

Kiểm tra:
netstat -tulpn | grep memcached

Nếu kết quả ra
tcp   0   0 0.0.0.0:11211    0.0.0.0:*    LISTEN  31042/memcached     
udp   0   0 0.0.0.0:11211    0.0.0.0:*           31042/memcached 

là OK.

--End--

No comments:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.