ERROR 1146 (42S02): Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist

Lỗi MySQL
Hôm nay ở công ty sử dụng "flush privileges" của thằng MySQL tự nhiên bật ra lỗi này:
"ERROR 1146 (42S02): Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist"
Sau một hồi check hóa ra db mysql thiếu bảng này mysql.servers (Chuối). Để khắc phục lỗi trên chỉ cần tạo lại bảng mysql.user trong db mysql là ok

USE mysql; 
CREATE TABLE `servers` (
`Server_name` char(64) NOT NULL,
`Host` char(64) NOT NULL,
`Db` char(64) NOT NULL,
`Username` char(64) NOT NULL,
`Password` char(64) NOT NULL,
`Port` int(4) DEFAULT NULL,
`Socket` char(64) DEFAULT NULL,
`Wrapper` char(64) NOT NULL,
`Owner` char(64) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Server_name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT=’MySQL Foreign Servers table’;
Test lại:
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
-End-

No comments:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.