Cài đặt thời gian trong Linux bằng lệnh


Cú pháp: date --set="chuỗi lệnh"
Ví dụ bạn muốn cài đặt thời gian là: 10h00 ngày 2 tháng 3 năm 2012
- Đầy đủ : 
# date -s "2 MAR 2012 10:00:00" (hoặc: # date --set "2 MAR 2012 10:00:00")
- Cài đặt ngày/tháng/năm:
# date +%Y%m%d -s "20120302"
- Cài đặt giờ/phút/giây:
# date +%T -s "10:00:00"

No comments:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]
Powered by Blogger.